Skip to content
Empower to Educate Participation Questionnaire

Koj puas xav ua haujlwm nrog menyuam? Lub kev pab hu ua Empower to Educate MN/Txhawb Lub Zog rau Txoj Kev Kawm MN yog rau cov neeg uas xav ua haujlwm rau kev cob qhia menyuam thaum ntxov. Peb nug txog cov hauv qab kom koj tus Workforce Advisor/Neeg taw kev Haujlwm thiaj li ntsib tau cov koj xav tau, muab kev pab rau koj ua dhau kev cuam tshuam, thiab taw kev, txhawb, thiab pab koj kom ntsib koj cov hom phiaj rau koj tus kheej. Tsis muaj cov lus teb uas yog thiab tsis yog rau daim lus nug no.

 

Peb pab Workforce Advisors nyob ntawm no pab koj npaj rau txoj kev nrhiav tau haujlwm rau tim ib lub chaw zov menyuam nyob rau hauv Minnesota no! Pib thaum koj tseem xam hais tias yuav pib tog twg, yuav pib li cas, cuv npe kawm hoob cob qhia, txhim kho koj daim resume/ntawv qhia txog haujlwm, muab tswv yim rau koj mus interview/lus teb haujlawm, txuas koj rau haujlwm thiab kev pab koj txoj kev kawm, peb nrog koj txhua kauj ruam.